Izzivi poučevanja ekologije

Katarina Vogel Mikuš, BF UL

V vsakdanjem življenju pogosto naletimo na izraz »ekologija«, »ekološko« ali skrajšano »eko«, kot npr. ekološki izdelki, gibanja, storitve in še bi lahko naštevali. Pridelki oz. izdelki, označeni z »eko«, so navadno tisti, ki so pridelani oz. izdelani tako, da varujejo okolje, ohranjajo naravno ravnovesje in biotsko pestrost oz. porabijo manj energije. O ekoloških problemih govorimo navadno ob nesrečah, ko v okolje uidejo strupene snovi in ga onesnažijo ter ogrozijo zdravje ljudi in živali. Ekologijo torej širša javnost danes povezuje predvsem z sorodnima, a mnogo ožjima področjema naravovarstva in okoljevarstva. Namen predavanja je tako opredeliti izraze, ki se nanašajo na znanstveno področje ekologije. Izraz »ekologija« je povzet po grškem izrazu »oikos«, ki pomeni »hišo, domovanje, bivališče oz. naseljeno okolje«, »logos« pa pomeni »besedo, govor, študij, vedo ali znanost«. Izraz »ekologija« tako dobesedno pomeni raziskovanje domovanja oz. proučevanje organizmov v njihovem domovanju. Ekologija je biološko veda, ki proučuje odnose med organizmi in interakcije organizmov z njihovim okoljem. Okolje organizmov sestavljajo neživi (abiotski) in živi (biotski) dejavniki, ki tvorijo ekosistem, osnovno enoto, ki jo proučuje ekologija. Poznavanje interakcij med organizmi in okoljem predstavlja temelj za razumevanje vplivov delovanja človeka na ekosisteme v povezavi s skrbjo za skupno dobrobit.