Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Agilni pristop izdelave učnih gradiv dijakov z obogateno resničnostjo

Uroš Ocepek, STPŠ Trbovlje

Trenutne razmere so narekovale, da se je delo na daljavo osredinilo na videokonferenčna predavanja in dijaška samostojna opravljanja zadolžitev. Zato je tovrstno preoblikovanje učiteljevega/učenčevega dela narekovalo potrebo po spremembi dela na daljavo, in sicer z vpeljavo, v gospodarstvu že preizkušenega, agilnega pristopa. V okviru projekta RaST so dijaki oblikovali AR-učna gradiva – gradiva z obogateno resničnostjo, in sicer za predmete: slovenščina, matematika, zgodovina, geografija in umetnost. Dijaki so bili razdeljeni v manjše delovne skupine. Vodenje in izvedba projekta je temeljila na agilnem pristopu projektnega managementa na področju IT-projektov. Rdeča nit agilnih metod je sprotno prilagajanje načina izvedbe in načrtovanje manjših ciklov (tedenske zadolžitve). Delo je potekalo tako, da je učitelj imel z dijaki tedenske sestanke (v agilnem pristopu: »sprint«), pri katerem so vodje skupin poročale: kaj je skupina naredila, kaj trenutno delajo, kje so težave in kako jim lahko učitelj pomaga. Usmerjanje vodij je torej temeljilo na konstruktivistični učni teoriji, kjer učitelj opravlja vlogo mentorja, ki učenca le usmerja. Naloga vodij je bila tudi, da organizirajo skupinska učenja, imajo pregled nad delom skupine, opozarjajo učitelja na težave … Uvajanje omenjenega pristopa k učenju je predvsem opolnomočilo vodje skupin, saj so pridobili vodstvene sposobnosti, komunikacijske veščine in pridobili na samozavesti. Po drugi strani pa so njihovi člani pridobili zaveznika, tutorja in inštruktorja. Zgradila se je pripadnost skupini. Dodana vrednost agilnega pristopa k učenju je, da je učitelj sproti (tedensko) prejemal povratno informacijo o napredku skupin. Agilni pristop k učenju se je izkazal kot učinkovit pristop, ki spodbuja dijake, da pravočasno zaznajo težave, predlagajo rešitve in s pomočjo sovrstnikov nadoknadijo primanjkljaje v znanju. Pristop je primeren tudi za klasično izvajanje pouka (tradicionalno ali pri pouku na daljavo), zato smo omenjeni pristop uporabili tudi v pri izvedbi pouka strokovnih predmetov s področja računalništva.