Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Avtentičnost v podjetnostni kompetenci – projektu Pogum


Tatjana Krapše in Katarina Dolgan, ZRSŠ

Zakaj je potrebno, da pouk temelji na avtentičnih situacijah? V prispevku bova prikazali kako učitelji naravoslovja, s tem, ko vključujejo avtentične situacije v pouk, omogočajo učencem, da dosegajo učne cilje iz učnega načrta in hkrati krepijo kompetenco podjetnosti. Razvijanje sposobnosti reševanja avtentičnih problemov oz. njihovo reševanje samo   izhaja  iz pedagoških spoznanj tistih,  ki verjamejo v učenčevo osebno izgradnjo znanja na podlagi izkušenj. Avtentične situacije omogočajo interakcijo predhodnega znanja in novih dogodkov, da lahko učenec izgradi novo znanje v najširšem pomenu besede. V ta proces učenja vstopa poleg kognicije, tudi razvoj in uporaba veščin, čustev in izgradnja odnosa, kar ima na krepitev motivacije za učenje velik vpliv.  Izhajanje iz avtentične situacije v učnem okolju, prilagajanje nalog iz vsakdanjega življenja pri realizaciji ciljev in doseganju standardov iz učnih načrtov ter upoštevanje interesov učencev, je izhodiščna faza načrtovanja in poučevanja v učnem procesu razvoja podjetnostne kompetence.  Učencem omogoči, da sami odkrivajo priložnosti, so pri tem čim bolj ustvarjalni, se učijo oblikovati vizijo, vrednotijo svoje zamisli ter ob tem etično in trajnostno razmišljajo. To je prvih pet kompetenc kompetenčnega okvira EntreComp s področja Zamisli in priložnosti, ki posebej  naglašajo prav to. Gre za opredelitev izzivov v učni situaciji, ki izhajajo iz avtentičnega okolja in so stvar učenca, ne le učitelja.