Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Kako učenci na različnih stopnjah izobraževanja rešujejo avtentične primere in kako jih pri tem lahko učitelj podpre

Nina Novak, ZRSŠ

V predstavitvi bodo izpostavljene priložnosti za načrtovanje in izvajanje pouka z avtentičnimi dejavnostmi in reševanjem avtentičnih problemov pri različno starih učencih. Učinkovita izgradnja in uporaba znanja zahteva avtentične učne situacije, v katerih učenci sami oz. ob premišljeni podpori učitelja, odkrivajo in konstruirajo znanje. Za avtentične naloge je značilno, da so podobne problemskim vsakodnevnim, raziskovalnim, poklicnim in življenjskim situacijam. Avtentične dejavnosti so zasnovane v skladu s cilji učnih načrtov in oblikovane tako, da dajejo videz prepričljivega problema, ki učence pritegne in jim daje občutek smiselnosti. V prispevku bomo iskali odgovore na to, kaj je za učenca starega 6, 8 ali 10 let avtentična učna situacija iz naravoslovnega področja in pri tem izhajali iz opredelitve, da so avtentične so tiste naloge in dejavnosti, ki kažejo, kako se ljudje v življenju dejansko srečujejo z izzivi in kako rešujejo probleme. V prispevku bo posebna pozornost namenjena pregledu avtentičnih dejavnosti za učence v prvem, tretjem in petem razredu. Poskusili bomo odgovoriti na vprašanja: kako organizirati učenje z reševanjem avtentičnih problemov, kako vključiti učence v načrtovanje reševanja avtentičnega problema, kako spremljati delo učencev, kako dajati učinkovito povratno informacijo? Skozi primere bo prikazano, kako spodbuditi učence, da svoje trenutno znanje smiselno uporabijo, poiščejo potrebne nove informacije, vključijo veščine v kompleksni situaciji in na tak način izkažejo svoje razumevanje in zmožnost uporabe v konkretnih situacijah. Prikazanih bo več pristopov k reševanju avtentičnih problemov in odzivi učencev pri reševanju le-teh. V predstavitvi bo opredeljena razlika med problemi v katerih gre le za avtentična vprašanja oz. vprašanja z elementi avtentičnosti in tistimi, v katerih gre za prave avtentične naloge in učne situacije. V prispevku bomo opredelili kriterije za avtentičnost dejavnosti in le te ponazorili s primeri. Teoretična izhodišča prispevka bodo izhajala iz spoznanj avtorjev Wiggins (1993 in 1998), Sentočnik (2000) in izhodišč projekta NAMA POTI (Poberžnik idr. 2021) in drugih, ki avtentičnost nalog in učnih situacij opredeljujejo kot tiste dejavnosti, v katerih učenci izkazujejo široko paleto raznovrstnih znanj in veščin.