Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Spremljanje razvoja okoljskih stališč in vedenj slovenskih otrok in mladostnikov, kot izhodiščni kazalnik celovitih institucionalnih sprememb za VITR

Gregor  Torkar, PEF UL

V prispevku predstavljam kratek pregled svojih raziskav o okoljskih stališčih in vedenju otrok in mladostnikov v Sloveniji ter merskih instrumentih, ki so bili prevedeni in prirejeni za uporabo v slovenskem prostoru. V predavanju pojasnjujem stališča mladih do ekosistemskih storitev, živali, njihovo znanje o ekologiji, okoljska stališča, vedenje in motive za skrb. Ocenjujem okoljski  svetovni  nazor  in  skrb  za  okolje  učencev različnih starosti. V obravnavanih raziskavah ugotavljam, da je dvig ozaveščenosti mladih o škodljivih okoljskih posledicah za njih (egoistični motiv), za soljudi (altruistični motiv) ali vsa živa bitja (biosferični motiv), pomemben temelj za razvoj ohranitvenih vrednot in odnosa do okolja. Pomemben rezultat opisanih raziskav je pridobitev novih instrumentov za merjenje okoljskih stališč in vedenj v slovenskih šolah, ki vsem nam omogočajo merljivost sprememb pri doseganju različnih globalnih ciljev trajnostnega razvoja. Opisani izsledki in merski instrumenti za merjenje okoljskih stališč in vedenj lahko kot merljivi kazalniki prispevajo k vzpostavljanju in spremljanju transformacij učnega okolja in organizacijske kulture vzgojno izobraževalnih zavodov za udejanjanje ciljev trajnostnega razvoja v okviru vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR).