Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Reševanje avtentičnih naravoslovnih problemov: medpredmetnost kot izhodišče in stičišče

Gregor Torkar, Katarina Susman in Iztok Devetak, PEF UL

Medpredmetnost je nujno izhodišče za reševanje avtentičnih problemov, saj se avtentični problemi v naravoslovju ne omejujejo  v okvirje posameznih naravoslovnimi znanostmi (fizika, kemija, biologija). Kot vzorčni primer prikaza medpredmetnosti pri reševanju avtentičnih problemov je bilo izbrano vsebinsko področje o kroženju vode. V  raziskavi o razumevanju procesa kroženja vode iz leta 2019, v kateri je sodelovalo 171 učencev in učenk od 3. do 9. razreda, je bilo ugotovljeno, da imajo osnovnošolci , ne glede na starost, pomanjkljivo razumevanje kroženja vode. Čeprav se vsebina med osnovnošolskim izobraževanjem večkrat obravnava in naj bi se pojmovno nadgrajevala, različno stari učenci ne kažejo večjih razlik v razumevanju kroženja vode. V predavanju bodo zato izpostavljena tri najočitnejše probleme v razumevanju procesa kroženja vode: 1. nerazumevanje pomena sončne energije pri kroženju vode, 2. zanemarjanje biotskih dejavnikov kroženja vode in 3. pomanjkljivo znanje o prehodih med agregatnimi stanji vode. S primeri avtentičnih dejavnosti želimo podrobneje osvetliti omenjene probleme ter podati predloge za njihovo ustrezno naslavljanje pri pouku. Predavanje se vsebinsko in težavnostno naslanja na učne cilje in vsebino predmeta naravoslovje v osnovni šoli, ki se nadgrajuje z učnimi cilji predmeta  naravoslovje in tehnika.