Medpredmetna povezanost tehnike in tehnologije z ostalimi šolskimi predmeti

Tadej Zorko, OŠ Janko Padežnik, Maribor

Pouk tehnike in tehnologije je zaradi možnosti rabe številnih inovativnih pristopov poučevanja in primernosti vsebin za medpredmetno povezovanje zelo primeren za doseganje najvišjih taksonomskih ravni naravoslovne pismenosti. V predavanju bodo predstavljeni izsledki raziskave o primernosti medpredmetnega povezovanja pri pouku tehnike in tehnologije. V raziskavo je bila vključena izkušena populacija slovenskih učiteljev tehnike in tehnologije, saj več kot polovica vprašanih omenjeni predmet poučuje več kot 20 let. Rezultati raziskave so pokazali, da je predmet tehnika in tehnologija zelo primeren za medpredmetno povezovanje učnih vsebin in posledično omogoča razvijanje naravoslovne pismenosti. Učitelji navajajo, da je ključni dejavnik za izbiro medpredmetnega poučevanja učna vsebina. Izjemno pozitivno je, da učitelji prav vse učne vsebine iz učnega načrta za pouk tehnike in tehnologije ocenjujejo kot ustrezne ali zelo ustrezne za medpredmetno povezovanje. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da se učitelji tehnike in tehnologije medpredmetnega povezovanja ne poslužujejo zgolj v okviru pouka, temveč ga udejanjajo tudi v obsegu dnevov dejavnosti. Iz rezultatov smo ugotovil, da učitelji vsebine tehnike in tehnologije najpogosteje povezujejo z naravoslovnimi predmeti, kar prav gotovo pripomore k doseganju višjih ravni znanja, povečuje njegovo kvaliteto in obstojnost ter nenazadnje privede k boljšemu razumevanju zahtevnejših naravoslovno-znanstvenih zamisli.