Ogled regijskega centra za ravnanje z odpadki

SIMBIO Celje

Z vodenim ogledom Regionalnega centra za ravnanje z odpadki učenci spoznajo, kako pomemben je vidik ločenega zbiranja odpadkov za nadaljnje možnosti obdelave/ponovne uporabe odpadkov in s tem pridobivanja novih uporabnih surovin. Skozi predstavitev procesa dodatnega sortiranja ločeno zbrane odpadne embalaže v objektu sortirnice, obdelave bioloških odpadkov v nadzorovanem procesu kompostiranja v objektu kompostarne ter predelave mešanih komunalnih odpadkov, učenci spoznajo pomen predelave odpadkov in nastanka novih surovin, produktov, t. j. bodisi ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže primerne za reciklažo, kompost kot gnojilo ali proizvedena toplotna energija. V luči trajnostnosti bo predstavitev centra usmerjala k etični odgovornosti vsakega posameznika o skrbnem ravnanju z odpadki in trajnostnega razmišljanja o viziji zero waste družbe.