Okoljska problematika mikroplastike: viri in učinki na organizme

Anita Jemec Kokalj, Andraž Dolar in Ana Nagode, BF UL

Onesnaževanje s plastiko je globalen problem, saj uporaba plastike nenehno narašča, količina reciklirane plastike pa je še vedno zelo nizka. Plastika v samem okolju lahko razpade na manjše plastične delce, ki so jih raziskovalci poimenovali mikroplastika. Raziskave v zadnjem desetletju letu poročajo o prisotnosti mikroplastike v zelo različnih naravnih okoljih. Namen delavnice je predstaviti teoretično ozadje onesnaževanja okolja z mikroplastiko ter podati praktične primere, kako nasloviti tematiko v učilnici. Delavnica bo sestavljena iz treh delovnih sklopov: 1) interaktivna anketa o percepciji problematike mikroplastike z uporabo sodobnih digitalnih orodij, 2) praktična vaja s kopenskim testnim organizmom hroščem mokarjem, in 3) praktična vaja s sladkovodnim testnim organizmom rakom vodno bolho. Udeleženci bodo preko ankete spoznali vprašanja, ki jih lahko naslavljajo učencem za seznanitev s problematiko in njihovim dojemanjem glavnih virov izpostavljenosti. V poskusu s hrošči mokarji udeleženci spoznajo metodologijo spremljanja razvoja hrošča preko različnih razvojnih stopenj ter vpliv mikroplastike. V poskusu z vodnimi bolhami udeleženci spoznajo princip zaužitja mikroplastike in vezavo na telesno površino. Tematiko delavnice z mikroplastiko lahko navežemo na različne sklope učnih načrtov Naravoslovja in Biologije za osnovne šole ter splošne gimnazije. Osrednja tema delavnice se navezuje na področje zoologije in ekologije, hkrati spodbuja tudi kritično razmišljanje učencev/dijakov do onesnaževanja.