Pouk kemije digitalno

Anita Poberžnik, ZRSŠ

Razvoj digitalnih tehnologij in digitalizacija družbe vplivata na spreminjanje izobraževalnih praks in zahtevata vse širše vključevanje digitalnih tehnologij v proces izobraževanja.  Pomembno je, da se učitelji kemije zavedamo dvojnega pomena rabe digitalnih tehnologij v učnem procesu, posebej pri pouku kemije. Po eni strani nam služijo, da učenci/dijaki uspešneje in na višjih ravneh dosegajo cilje pouka kemije, prispevajo k lažjemu  razumevanju konceptov in strokovne terminologije pri opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti, razvijanju prostorskih predstav in vizualizacije kemijskih procesov, eksperimentalnih spretnosti …).  S  premišljenim izvajanjem dejavnosti, ki so podprte z digitalnimi tehnologijami učenci/dijaki razvijajo/pridobivajo svoje digitalne kompetence. Zavedati se moramo, da smo, poleg doseganja ciljev pouka kemije, odgovorni tudi za načrtno in procesno razvijanje digitalnih kompetenc učencev/dijakov in jih na tak način  opolnomočimo za rabo digitalnih tehnologij v njihovem poklicu in  življenju.

V prispevku bomo namenili celostnemu pregledu uporabe digitalnih tehnologij za boljše in lažje doseganje ciljev pouka kemije in ob tem podali vpogled v to, katere digitalne kompetence in na kateri ravni (glede na Okvir digitalnih kompetenc za državljane DigComp 2.2) učenci/dijaki pri pouku kemije prednostno razvijajo.