Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – primer dobre prakse učnega okolja za trajnost

Alenka Sajovic, SIMBIO d.o.o.

V prispevku bom predstavila Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje kot primer reprezentativnega učnega okolja za spoznavanje pristopa celovitega ravnanja z odpadki v luči trajnostnosti, krožnega gospodarstva in uresničevanja vrste okoljskih ciljev. Skozi predstavitev delovanja centra bo predstavljen proces zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov, cikel odpadkov, od njihovega nastanka in vse do pridelave novih uporabnih sekundarnih surovin. Predstavitev bo naslavlja primere dobrih praks uresničevanja ciljev hierarhije pravilnega ravnanja z odpadki ter ključne izzive, ki nas čakajo v prihodnosti s področja ravnanja z odpadki. Z vodenim ogledom Regionalnega centra za ravnanje z odpadki učenci spoznajo, kako pomemben je vidik ločenega zbiranja odpadkov za nadaljnje možnosti obdelave/ponovne uporabe odpadkov in s tem pridobivanja novih uporabnih surovin. Skozi predstavitev procesa dodatnega sortiranja ločeno zbrane odpadne embalaže v objektu sortirnice, obdelave bioloških odpadkov v nadzorovanem procesu kompostiranja v objektu kompostarne ter predelave mešanih komunalnih odpadkov, učenci spoznajo pomen predelave odpadkov in nastanka novih surovin, produktov, t. j. bodisi ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže primerne za reciklažo, kompost kot gnojilo ali proizvedena toplotna energija kot vir ogrevanja. V luči trajnostnosti bo predstavitev centra usmerjala k etični odgovornosti vsakega posameznika o skrbnem ravnanju z odpadki in trajnostnega razmišljanja o viziji zero waste družbe.