Spodbujanje trajnostne mobilnosti v vrtcih in šolah

Marta Novak, ZRSŠ

Trajnostna mobilnost in vzgoja za trajnostni razvoj je del trajnostnega razvoja. Cilji vzgoje in izobraževanja za trajnostno mobilnost in izobraževanje za trajnostni razvoj so usmerjeni v ohranjanje zdravega in varnega naravnega okolja za prihodnje rodove ter zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse. Posebno vlogo imajo mesta in skupnosti kot okolja, ki pomembno vplivajo na delovanje v smeri sprememb TR in trajnostne mobilnosti. Eden od temeljnih ciljev trajnostne mobilnosti zagotavljanje učinkovite mobilnosti in enakopravne dostopnosti za vse in obenem zmanjševanje motoriziranega  prometa, kar  posledično vpliva na manjše onesnaževanje, nižje izpuste toplogrednih plinov in manjšo porabo energije. Pomemben del trajnostne mobilnosti je tudi varnost v prometu, ki skladno z Vizijo nič predvideva, da v cestnem prometu nihče ne umre ali utrpi hujše poškodbe. Razumevanje potreb po spremenjenem odnosu človeka do narave in načinu življenja je nujno tudi pri vzgoji in izobraževanju otrok. Pomembno je, da so otroci aktivno vključeni v proces prepoznavanja izzivov in iskanja odgovornih rešitev. Vzgoja in izobraževanje za trajnostno mobilnost je vseživljenjski proces učenja, pri čemer posameznik  izboljšuje kognitivne, socialne, emocionalne ter vedenjske zmožnosti. 

Celostni in transformativni proces učenja na področju trajnostne mobilnosti v vrtcih in šolah vključuje cilje, učne vsebine in učne dosežke s sodobnimi pedagoškimi pristopi. Vzgojno – izobraževalni zavodi v Republiki Sloveniji (vrtci, osnovne in srednje šole; v nadaljnjem besedilu: VIZ) se pri uresničevanju ciljev  omenjenega področja povezujejo z lokalnim in širšim okoljem.  Trajnostna mobilnost jet medpedmetno, intedisciplinarno področje in se vključuje v vse predmete in področja, pri čemer si otroci razvijajo prvine gibanja, zdravega načina življenja, odnos do okolja in družbe ter z razvojem socialnih  kompetenc prispeva k večji ozaveščenosti celotne skupnosti. Spodbuja kulturo vedenja v prometu, ki vključuje spoštovanje, strpnost in varnost ter sobivanje udeležencev v prometu. Priložnosti za izvajanje aktivnosti v VIZ so v izvedbenem kurikulu za vrtce, v obveznem in razširjenem programu v osnovni šoli in obveznih in izbirnih vsebinah srednješolskih programov.