Učitelj-ica kot pomemben steber trajnostne digitalizacije

Radovan Krajnc, ZRSŠ

Digitalizacija in uvajanje digitalnih tehnologij postaja stvarnost na vseh področjih našega življenja. Tudi šola je prostor, kjer še vedno iščemo primere dobrih praks smiselne rabe digitalnih tehnologij. Naše učence moramo usposobiti, da bodo tehnologijo uporabljali pri pouku in v prostem času, predvsem pa jih moramo pripraviti na odraslo življenje, kjer bodo digitalne kompetence nujno potrebovali. Pri tem imamo imamo učitelji tri naloge. Prvič moramo digitalno tehnologijo smiselno uporabljati v učnem procesu, tako da ustvarimo pogoje za pridobivanje veščin in znanj na višjih taksonomskih ravneh. Če je tehnologija tako uporabljena, potem so v učnem procesu najbolj aktivni ravno učenci, ki v teh dejavnostih razvijajo kreativnost, zmožnost reševanja problemov in sodelovanja, pridobljeno znanje pa je trajnejše in povezano z mnogimi področji. Druga naloga je učencem pomagati razviti njihove digitalne kompetence. Pri tem je potrebno delovati usklajeno, tako po vertikali in horizontali. Digitalne kompetence se razvijajo ciklično, v daljših časovnih obdobjih, v različnih situacijah in pri različnih predmetih. Tretja naloga je učence usposobiti za zavestno, aktivno in participativno družbeno delovanje s pomočjo digitalnih tehnologij. Ta naloga je povezana s trajnostjo, digitalne kompetence pa z večjimi možnostmi za uspešno poslovno pot, izboljšanjem kakovosti življenja in večjim zavedanjem sedanjosti in prihodnosti človeštva.