Vloga Učne skupnosti pri poučevanju o podnebnih sprememb

Matija Lokar, FMF UL, Andrej Brodnik, FRI UL, Irena Nančovska Šerbec, PEF UL in Rok Capuder, Zavod 404

V človeški naravi je, da želi svoje delo opraviti čim bolje in to še posebej pride do izraza pri delu učiteljev. V literaturi se omenja kot učinkovita pomoč pri tem sodelovanje v skupnosti učiteljev (Community of practice) s čimer se jim zmanjša občutek osamljenosti in negotovosti. Slednje je še posebej res v primeru, ko učitelji posegaj preko meja svoje stroke na interdisciplinarno polje, kamor sodijo na primer podnebne spremembe. Skupnost gradimo ne kot posledico zapovedane dejavnosti, ampak iz potreb učiteljev (grassroot activity). V prispevku si bo predstavljen primer oblikovanja aktivne skupnosti, ki bo temeljila na preizkušenem modelu NAPOJ skupnosti. Slednja združuje učitelje vsebin računalništva in informatike (RIN), a se je razširil tudi na druga MINT področja. V okviru projekta učiteljski pari razvijajo medpredmetne učne vsebin, pripravijo gradiva in jih preizkušajo v razredu, pri čemer je eno od področij vedno RIN. Učenci razvijajo temeljna znanja RIN in znanja povezanega področja in oboja nadgradijo v interdisciplinarno povezano kompleksnejše znanje. Projekt MINUT NAPOJ vključuje nekaj primerov tovrstnih interdisciplinarnih projektov, primernih za osnovno in srednjo šolo. Poleg aktivnega sodelovanja med učitelji različnih strok je za gradnjo skupnosti pomembno tudi redno mesečno srečevanje na videokonferencah. Učitelji so aktivni tudi na skupnem portalu in pri souporabi pristopov drugih parov.